Hotline:
039.468.2222
 
091.232.7479

Fax: 84.4.62691434  

 
Xe chở gas
 

Xe « t« chë gas hiÖu §«ng Phong

Lo ại: 32 m3

Vui lòng điện thoại theo số máy 039 468 2222

 Model xe

DFL 1311A4

N¨m s¶n xuÊt

XuÊt xø

Trung Quèc

Chất lượng

NhËp khÈu nguyªn chiÕc, míi 100%, tay l¸i thuËn, 6 xi lanh thng hµng, turbo tăng áp

Tiªu chuÈn khÝ th¶i

EURO 3

KÝch thước thïng xe ( D x R x C )

11995 x 2480 x 3500

Tæng träng t¶i (kg)

31000

T¶i träng (kg)

13000

Tù träng (kg)

17805

Cì lèp

11.00-R20

Sè ghÕ ngåi

3

§éng c¬

DIEZEL

Model ®éng c¬

L 315 30 CUMMINS m , tiêu chuẩn EUR 3

C«ng suÊt ®éng c¬

191

ChiÒu dµi c¬ së

1950 + 4250 + 1350

Gãc tiÕp cËn tr­íc/sau

25Ģ/9

VÕt b¸nh tr­íc/sau

1940/1860

ThÓ tÝch

32 m3

Tèc ®é tèi ®a

90km/h

Träng lượng thùc cña b×nh

 6480 kg

ChiÒu dÇy cña b×nh

11.5 mm

Lo¹i

 8 x 4, cabin cao , 01 gi­êng n»m , 09 sè tiÕn , 01 sè lïi , trôc tr­íc 2 x 5T, trôc sau: 2 x 10 T

B×nh chøa nhiªn liÖu

350 L

NhiÖt ®é thiÕt kÕ

500C

ChÊt liÖu lµm tÐc

16MnR

¸p suÊt kiÓm tra thuû lùc

2.66 Mpa

kÝch thước ngoµi cña phÇn b×nh gas ( IO x thickness x L )

2350 x 12 x 8176

 

 

Hotline:

039.468.2222

091.232.7479

Fax: 84.4.62691434