Hotline:
039.468.2222
 
091.232.7479

Fax: 84.4.62691434  

 
Xe ép rác
 

Xe Ðp r¸c 6 m3 hiÖu §«ng Phong

Vui lòng điện thoại theo số máy 039 468 2222

Model satxi

EQ1108G6DJ16

N¨m s¶n xuÊt

2010

XuÊt xø

Trung Quèc

Chất lượng

NhËp khÈu nguyªn chiÕc, míi 100%, tay l¸i thuËn

Tiªu chuÈn khÝ th¶i

EURO II

KÝch thướcc tæng thÓ ( D x R x C )

 7350 X 2480 X 3100

Tæng träng t¶i (kg)

10815

Tù träng

6620

T¶i träng (kg)

4000

Sè lượng cÇu

 2

ChiÒu dµi c¬ së

3950

Cì lèp

9.00 -20

Sè ghÕ ngåi

3

§éng c¬

DIEZEL, ®iÒu khiÓn n¹p x¶ r¸c, thuû lùc, c¬ khÝ, tù ®éng, 132 kw

Model ®éng c¬

EQB160 - 20 ; TURBO t¨ng ¸p do h·ng CUMMINS – Mü s¶n xuÊt t¹i Trung Quèc

C«ng suÊt ®éng c¬ ( kw )

 132 kw

Dung tÝch xilanh

 5880 cc

Tèc ®é tèi ®a

85  km/h

Thêi gian n¹p ®Çy

< 18 s

Thêi gian x¶ hÕt

< 40 s

¸p suÊt nÐn

1 6 T

Søc nÐn

18 T

 

Hotline:

039.468.2222

091.232.7479

Fax: 84.4.62691434