Hotline:
039.468.2222
 
091.232.7479

Fax: 84.4.62691434  

 
Xe phun nước rửa đường
 

Xe phun nước rửa đường hiÖu §«ng Phong Hå B¾c

M¸y Cummins

Lo¹i dung tÝch :  6000 lÝt.

                        Vui lòng điện thoại theo số máy 039 468 2222

 

Model xe

EQ1108G6DJ16

N¨m s¶n xuÊt

2010

XuÊt xø

Trung Quèc

Chất lượng

NhËp khÈu nguyªn chiÕc, míi 100%, tay l¸i thuËn

Tiªu chuÈn khÝ th¶i

EURO II

KÝch thước tæng thÓ ( D x R x C ) mm

 7740 x 2470 x 2690

Tæng träng t¶i (kg)

10300

T¶i träng (kg)

4700

Tù träng (kg)

5600

Dung tÝch thïng chøa (LÝt )

6.000 LÝt

Sè lượng cÇu

 2

ChiÒu dµi c¬ së (mm)

3950

Cì lèp

9.00-20

Sè ghÕ ngåi

3

§éng c¬

DIEZEL

Model ®éng c¬

EQB160 - 20  ; TURBO t¨ng ¸p do h·ng CUMMINS cña Mü s¶n xuÊt t¹i Trung Quèc ®­îc s¶n xuÊt theo thiÕt kÕ tiªu chuÈn ®o l­êng ViÖt Nam(§LVN 05-1998)

C«ng suÊt ®éng c¬ ( kw )

118 kw

Dung tÝch xilanh

5880 cc

Tèc ®é tèi ®a

90 km/h

ThiÕt bÞ phun ®»ng tr­íc ( chiÒu réng phun )

 14 m

ThiÕt bÞ phun ®»ng sau, d¶i phun

 30 m

§é ch¶y

 60m3/h

Tèc ®é quay

 1450 vßng/ phót

ThiÕt bÞ n©ng hót

7,5 m

 

Hotline:

039.468.2222

091.232.7479

Fax: 84.4.62691434