Hotline:
039.468.2222
 
091.232.7479

Fax: 84.4.62691434  

 
Xe hút bể phốt
 

Xe hót bÓ phèt 4.5m3 hiÖu §«ng Phong

Lo¹i dung tÝch :  4.5m3

Vui lòng điện thoại theo số máy 039 468 2222

 Model satxi

EQ1081TJA

N¨m s¶n xuÊt

XuÊt xø

Trung Quèc

Chất lượng

NhËp khÈu nguyªn chiÕc, míi 100%, tay l¸i thuËn

Tiªu chuÈn khÝ th¶i

EURO II

KÝch thước tæng thÓ ( D x R x C )

 5970* 2140 * 2550

Tæng träng t¶i (kg)

7800

T¶i träng (kg)

4625

T trng(kg)

2980

Dung tÝch thïng chøa

4.5m3

Sè lượng cÇu

 2

ChiÒu dµi c¬ së

3100

Cì lèp

7.00-16

Sè ghÕ ngåi

3

§éng c¬

DIEZEL

Model ®éng c¬

CY4102BZLQ

C«ng suÊt ®éng c¬

88kw

Dung tÝch xilanh

3856cc

Tèc ®é tèi ®a

90 km/h

Gãc tiÕp cËn tr­íc/sau

18/14

VÕt b¸nh tr­íc/sau

1750/1586

Thêi gian n¹p ®Çy

<20s

Thêi gian x¶ hÕt

<20s

Møc tiªu hao nhiªn liÖu

12L/100km

 

 

Hotline:

039.468.2222

091.232.7479

Fax: 84.4.62691434