Hotline:
039.468.2222
 
091.232.7479

Fax: 84.4.62691434  

 
Xe trộn bê tông
 

XE TRéN B£ T¤NG – HIÖU §¤NG PHONG

Vui lòng điện thoại theo số máy 039 468 2222

 Model chasis

DFL3250A1

N¨m s¶n xuÊt

XuÊt xø

Trung Quèc

Chất lượng

NhËp khÈu nguyªn chiÕc, míi 100%, tay l¸i thuËn

Tiªu chuÈn khÝ th¶i

EURO II

KÝch thước tæng thÓ ( D x R x C )

8860*2500*3920

Tæng träng t¶i (kg)

25000

T¶i träng (kg)

13000

Tù träng (kg)

11805

Dung tÝch

6 ®Õn 10m3

Sè lượng trôc

 3

ChiÒu dµi c¬ së (mm)

3650+1350

Cì lèp

11.00 -20

Sè ghÕ ngåi

3

§éng c¬

DIEZEL

Model ®éng c¬

L340 20; TURBO t¨ng ¸p do h·ng CUMMINS – Mü s¶n xuÊt t¹i Trung Quèc

C«ng suÊt ®éng c¬ ( kw )

250kw

Tèc ®é tèi ®a

90km/h

 

 

Hotline:

039.468.2222

091.232.7479

Fax: 84.4.62691434